Gå til Dansk Radio forside
Svendborg Radio -
Det første nærradio forsøg i 1977
Folketinget vedtog i 1973 en ny radiolov der åbnede op for at der i Danmark, kunne sendes lokalradio og tv via kabelnet, imens Danmarks Radio bibeholdt monopol på æterbåren programvirksomhed.

I midten af 1970'erne opstod der overalt i Europa pirat-radiostationer som protest mod statsmonopolerne. Flest var der i italien, hvor der var mere end 700 illegale FM-sendere, men også i Danmark - især i det jyske, blev der startet piratstationer, som myndighederne jagtede.

I 1976 afholdt EBU (European Broadcasting Union) en konference i Liege i Belgien om lokalradio for at drøfte, hvordan man skulle håndtere dette område. Der blev præsenteret en række eksempler på lokalradioer - bl.a. et eksempel fra Amsterdam, hvor de havde indrettet et café-studie i et indkøbscenter, hvorfra der blev sendt direkte lokalradio. (Det viste sig senere ved en henvendelse til dette projekt, at det omtalte café-studie var fiktivt). I dette møde deltog lederen af Båndværkstedet Knud Ebbesen, der tog oplevelserne med hjem, og en idé om at lave noget tilsvarende i Danmark.
I det efterfølgende år lavede Knud Ebbesen og Jørgen Feder fra Båndværkstedet et projekt-oplæg til det første nærradio-forsøg baseret på principperne i Båndværkstedet om "public access". Projektet blev godkendt af Radiorådet i sommeren 1977, med flg. pligtpunkter:

"Udsendelserne skal omfatte en informativ og alsidig behandling af lokale emner og problemer".

"For udsendelserne gælder iøvrigt de for Danmarks Radio udsendelsesvirksomhed gældende bestemmelser".
Avisartikel fra Fyns Amts Avis på premieredagen, 8. oktober 1977.
Efter to dages udsendelser var begejstringen stor og de 68 indkomne forslag til faktuelle emner som skulle debateres eller videregives som et indslag i æteren, betød at der ikke var sendetid nok. Derfor sendte man et ekstra aftenprogram om torsdagen den 13. oktober kl. 19.30.

Det viste sig også hurtigt, at dem der kom ind og ville lave programmer, var et bredt udsnit af byens borgere og ikke en bestemt gruppe. Det var ikke en nyhedsradio, der skulle konkurrere med den lokale avis, men et debatforum som skulle nå det nære miljø.

Efter fem dage spurgte den lokale avis - Fyns Amts Avis, 31 tilfældige borgere om de kendte Svendborg Radio. Det var der kun fire der gjorde! De havde hørt lidt af det, men de klagede over sendetidspunktet som enten var i arbejdstiden eller når man kom hjem fra arbejde og andre ærinder var mere tiltrængt end at sidde og lytte til radio. En anden syntes at der var for mange af byens spidser der kom til orde, og havde hellere hørt "manden på gaden" i radioen.


Svendborg Radios leder Knud Ebbesen siddende i café-studiet. 
Fra artikel i Fyns Tidende, 13. oktober 1977.
Svendborg Radio sluttede den 14. oktober 1977 og var blevet en stor succes.

Der blev sendt ialt 20 timers radio, hvoraf 2 ½ time var en transmission af et borgermøde. 14 timer blev sendt direkte fra café-studiet med båndindslag, og eftersom Svendborg Radio havde flere indslag produceret end der kunne nåes at afvikle indenfor sendetiden, blev der sendt  en 3 ½ times ekstraudsendelse, udover et borgermøde om mandagen på 2 ½ time arrangeret af Konservativ Ungdom i Svendborg.

Ansvarlig leder Knud Ebbesen udtalte til det lokale dagblad;

"Dette er fremtiden for Danmarks Radio! Mikrofonerne skal ud af København, Odense og Århus, og bringes helt ud til de lokale borgere. Nærradioen skal ikke overflødiggøre landsradioen, men virke som et nødvendigt supplement".

Han udtalte efter nedlukningen "Både journalister og teknikere på Svendborg Radio har taget det som en stor oplevelse at arbejde med nærradioen. Et besøg i studiet gav straks indtryk af en anden stemning end i Radiohuset i København. Her var det folk selv, der kom med ideer, forslag og ønsker. Journalisten trådte i baggrunden og blev en vejleder. Teknikere oplevede, at de faggrænser, der ellers hersker i Danmarks Radio, blev opblødt til fælles fordel".


Heleside artikel fra Fyns Amts Avis dagen før åbningen,
7. oktober 1977. (tryk på artikel)
Annonce fra Fyns Amts Avis, 11. oktober 1977.
Svendborg var blevet udvalgt til forsøgsby for nærradio-forsøgene i dagene 8. til 14. oktober 1977, idet byen med knap 40.000 indbyggere passede fint til projektet. Derudover ville den lokale avis gerne samarbejde både i startfasen med lanceringen af Svendborg Radio og i ugen under projektet, da man derved fik nogle gode historier. Der blev også trykt plakater og disse brochurer om det kommende forsøg blev lagt på offentlige steder - biblioteket m.v.

Fyns Tidende skrev om det kommende projekt - "at det er et af dette årtis mest spændende radioforsøg herhjemme", og den næste uges udsendelser skulle give retninglinier for, om der skal være lokale radiostationer i alle Danmarks byer fremadrettet.
Knud Ebbesen havde også den mening, at regionalradioerne skulle nedlægges og erstattes af 60 til 75 nærradioer, som dækkende et mindre område, så lokalstof kun blev sendt i et relavant område.
FM-senderen på 94,2 MHz blev anbragt i et baglokale, og den vandrette rundstråle-antenne på bygningens tag sad på en 1 meter mast i 15 meters højde over gadeniveau. Telefunken rørsenderen sendte med 250 W., men havde et tab op til antennen pga. coaxlængden, men effekten  var nok til at dække Svendborg og omegn. Danmarks Radio Program 2 med Radio Fyns regionalprogrammer, blev relæudsendt når Svendborg Radio ikke sendte.
For at få det til at virke mest naturligt og så folk i studiet ikke blev skræmt af for meget teknik, gik de to værter Egon Clausen og Palle Aarslev rundt med trådløse mikrofoner, så de kunne komme hele vejen rundt, og i et hjørne var opsat kablede mikrofoner til de musikgrupper der kom og spillede direkte.
Hovedkontrolrummet under forberedelsen før udsendelsen.
Fra venstre:  Joyce Vestmark (programtekniker), Knud Ebbesen, Lone Wendel (sekretær i Båndværkstedet), Kent Münch (programtekniker).
(Foto: Knud Ebbesen)

Der blev indrettet et redigeringsrum i den gamle bankboks og hovedkontrolrummet i et tilstødende kontor, der havde vinduer ind til café-studiet.

Tre uger før projektet skulle starte, flyttede man ind i de lejede lokaler - et tidligere revisionskontor i den gamle bygning som oprindeligt husede "Sparekassen For Svendborg Og Omegn" på Torvet 3 i Svendborg, og lavede det om til et caféstudie. Man havde ligefrem møbler med fra kulisselageret i TV-Byen, møbler som havde været brugt i tv-programmet "Teatercaféen". Interesserede borgerne kunne komme ind i caféen med deres idéer og låne transportabelt optageudstyr (spolebånd) til de reportager, som skulle laves ude i byen og klippes sammen før det fastsatte udsendelsestidspunkt i forsøgsugen. Ialt kom der 68 forslag, og man lukkede for flere. Der var ikke mulighed for at få flere fordelt ud i de 2 timer man havde til rådighed om dagen i perioden.


Båndværkstedet, som til daglig havde hjemsted i København, havde lavet en projektgruppe der var ansvarlig for forsøget, og det var Båndværkstedets daglige leder, 33-årige Knud Ebbesen som tog kasketten på, som leder for Svendborg Radio. Han havde tolv professionelle radiofolk (projektgruppen), med på opgaven, til at hjælpe med journalistik og det tekniske, når borgerne - som skulle være bosiddende Svendborg for at få adgang, kom ind fra gaden og satte sig ved mikrofonen til debat i "åben radio".
FM-senderen.
Lørdag den 8. oktober 1977 kl.16.00, lød Svendborg Radios kendingsmelodi i æteren, et klokkespil, fremført af organisten i byens kirke. Det var stor aktivitet i caféen på Torvet, og der er var fyldt godt op med de ca. 40 personer der var plads til.

Der var to faste værter, Egon Clausen og Palle Aarslev, som skulle samle trådene og tale med gæsterne, som for nogles vedkommende allerede i forvejen havde lavet et båndet indslag, som de selv havde været med til at klippe.

Dagens udsendelser var delt op i tre afdelinger. Den første halve time var med korte indslag blandet med musik, derefter længere indsalg typisk på 15-20 minutter, og sidst i programmet blev der sendt direkte debat fra studiet, hvor også lyttere kunne ringe ind med kommentarer og spørgsmål via to indgående telefonlinier.
Programmet for premieredagen 8. oktober:

Svendborg Radios signatur, fremført af klokkenisten Hans Mollerup.
Live fra studiet, visesang.
Pensionistforeningen Seniorklubben.
Lytter ignnem på telefon.
Beskrivelse af café-studiet.
Live fra studiet, visesnak og snak.
Skårup Husflidsskole.
Arbejdernes sangkor.
Interview med klokkernisten.
Er tur i svømmehallen.
Debat om svømmehallen.
Arbejdernes sangkor.
Debat om svømmehallen, del. 2.
Y's Mens Clyb.
KFUM.
Live fra studiet, visesang.
Kvindeproblemer.
EFG spot med EFG lærlinge.
Beatmusik med Slingrebanden.
Farvel og tak for idag.
Signatur.
Palle Aarslev (programmedarbejder og studievært) studerer en cykel, som en medvirkende havde taget med ind i studiet.
Det var med i udsendelsen den 10. oktober.
Fra venstre: Knud Ebbesen, Joyce Vestmark, Lone Wendel, Poul-Erik Heilbuth (cyklens ejer),
Peter Mørck (med mikrofonen) og Jørgen Feder. (Foto: Knud Ebbesen)

Café studiet lige før en udsendelse startede. (Foto: Knud Ebbesen)
Caféstudiet under udsendelse med Egon Clausen som studievært. (Foto: Knud Ebbesen)
Caféstudiet under udsendelse med Egon Clausen (med ryggen til) som studievært. (Foto: Knud Ebbesen)
Caféstudiet under udsendelse med Egon Clausen som studievært. (Foto: Knud Ebbesen)
Efter forsøgets afslutning skulle projektgruppen aflevere en rapport om "Det første nærradio forsøg" til radiorådet, som senere i 1977 anerkendte forsøgets resultater, men beslutttede også samtidig at Danmarks Radio aldrig mere skulle lave forsøg, der havde mindre dækningsområde end regionalradioerne. Projektgruppen nævner også i rapporten - "det vil være umuligt ar drage videregående konklussioner eller træffe endelige beslutninger vedrørende eventuel indførelse af nærradio her i landet. Dertil var vilkårene for forsøget alt for snævne, og forsøgsperioden alt for kort".


Fotos: Knud Ebbesen, Fyns Tidende, Fyns Amts Avis og fra Rapporten, om det første nærradio-forsøg i Svendborg.

Knud Ebbesen har også bidraget til denne artikel.
Der blev også lavet en professionel lytterundersøgelse sidst på ugen og den viste, at 93% af de adspurgte (127). kendte til Svendborg Radio og 43% havde lyttet til den.
Annonce bragt i Fyns Amts Avis.
Brochure. (tryk for stort billede)
Indgangspartiet på Torvet 3, Svendborg.
Alligevel endte det med at dette nærradio-forsøg var baggrund for en ny radiolov, som i 1981 - under Kulturminister Lise Østergaard, åbnede for en tre-årig forsøgsperiode fra 1. april 1983.
Det var oplagt at Svendborg Radio projektet skulle producers af reginalradioen på Fyn - Radio Fyn, evt. i et samarbejde med Båndværkstedet. Men Radio Fyn var ligesom de andre regionalradioer i landet underlagt Danmarks Radio Provinsafdeling i Aarhus og her mente chef Gerhard Nielsen ikke at man skulle deltage. Han meddelte tidligere i opstartsfasen i 1977 til amtsprogramudvalget for Fyn, at Radio Fyn ikke vil have noget med Svendborg Radio at gøre med begrundelsen:
"Regionalradioernes identitet må ikke svækkes af eksperimenter, hvis indhold, i dette tilfælde Radio Fyn, ikke kan stå indefor".
Ligger du inde med med lydoptagelser fra Svendborg Radio?
Send gerne en e-mail med info.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Svendborg Radio, 9. oktober 1977. Knud Ebbesen fortæller kort om radioudsendelserne. (01:59)